Deelnamevoorwaarden voor de Homematic IP Start Smart quiz

De wedstrijd wordt georganiseerd door eQ-3 AG, Maiburger Straße 29, 26789 Leer (hierna ook aangeduid als ‘eQ-3’). De ontvanger van de door de deelnemer verstrekte informatie is eQ-3. De aan eQ-3 overgedragen informatie wordt uitsluitend gebruikt in het kader van deze wedstrijd en wordt binnen 30 dagen na het einde van deze wedstrijd verwijderd.

 

1. deelnamevoorwaarden

(a) Alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in Europa en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn gerechtigd deel te nemen. Werknemers van de organisator en werknemers van samenwerkingspartners die betrokken zijn of waren bij de creatie of verwerking van de wedstrijd zijn uitgesloten.

(b) Om aan deze wedstrijd deel te nemen, is het noodzakelijk om het quizformulier correct in te vullen en in te dienen. Meerdere inzendingen door dezelfde persoon worden als één inzending geteld en vergroten de kans op winnen niet.

(c) Deelname aan de wedstrijd vindt uitsluitend plaats via de Homematic IP-website met behulp van een online deelnameformulier.

(d) Voor de verwerking van de prijs is het essentieel dat de getrokken winnaars correcte persoonlijke gegevens verstrekken. Anders is eQ-3 gerechtigd de deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en indien nodig een vervangende winnaar te trekken. eQ-3 behoudt zich het recht voor om personen die proberen voordelen te behalen door het prijzensysteem te manipuleren, van de wedstrijd uit te sluiten.

 

2. uitvoering

(a) De Start Smart Quiz begint op 18 juni 2024 (00:00) en eindigt op 25 juni 2024 (23:59) en is te vinden op de Homematic IP-website (https://homematic-ip.com/nl) op de URL https://homematic-ip.com/nl/start-smart

(b) Deelname vindt plaats door het quiz op te roepen, de vragen te beantwoorden en het ingevulde deelnameformulier in te dienen. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

(c) Door het wedstrijdformulier in te dienen, gaat de deelnemer akkoord met de hier vermelde deelnamevoorwaarden. De deelnameperiode loopt van 13 juni 2024 (00:00) tot 21 juni 2024 (23:59). Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meegenomen in de trekking.

(d) De winnaars worden bepaald door middel van een willekeurige trekking onder alle deelnemers. De winnaars worden binnen een week schriftelijk door eQ-3 op de hoogte gesteld. De kennisgeving wordt per e-mail verzonden van teilnahme@eq-3.de naar het e-mailadres dat door de winnaar is gebruikt. De winnaar stemt ermee in dat de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens gedurende de duur van de wedstrijd worden opgeslagen.

(e) De winnaar moet de ontvangst van de e-mail binnen de in de e-mail opgegeven termijn bevestigen en zijn/haar volledige contactgegevens verstrekken (naam, adres, postcode, stad). Als het niet mogelijk is om de e-mail af te leveren op het door de winnaar opgegeven e-mailadres of als de winnaar niet binnen de termijn reageert, wordt hij/zij uitgesloten van verdere deelname en wordt een nieuwe winnaar gekozen.

 

3. prijs

(a) Onder alle deelnemers worden 5 Homematic IP Startersets verloot. De winnaars kunnen een van de volgende sets kiezen: Homematic IP Starterset Verwarmen en Homematic IP Starterset Alarm. De prijs wordt binnen drie weken na de reactie van de winnaar binnen de in 2(e) gespecificeerde periode verzonden.

(b) Omzetting van de prijs in andere soorten diensten dan die welke worden aangeboden, is uitgesloten. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

 

4. gegevensbescherming

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens gebeurt in strikte overeenstemming met alle momenteel toepasselijke gegevensbeschermingsregels. Het privacybeleid dat van toepassing is op verdere verwerking is te vinden op https://homematic-ip.com/nl/gegevensbescherming.

(a) Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens zijn individuele details over persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dat wil zeggen informatie die een persoon identificeert of op zijn minst identificeerbaar maakt. Al deze gegevens zijn onderworpen aan speciale bescherming in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels, die wij garanderen door middel van technische en organisatorische maatregelen.

(b) Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de organisatie van de wedstrijd. De winnaars moeten de in punt 2.e) gespecificeerde gegevens verstrekken voor de verwerking van de prijs. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van de prijs en worden na maximaal 30 dagen verwijderd. Als verwijdering niet mogelijk is vanwege wettelijke bewaarplichten, wordt het gegevensrecord van de deelnemer geblokkeerd totdat de bewaartermijn is verstreken, dat wil zeggen, de gegevens worden uitgesloten van verder gebruik. De gegevens worden niet doorgegeven aan personen die niet betrokken zijn bij de wedstrijd. Persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan staatsinstellingen en autoriteiten als dit wettelijk vereist is. U verstrekt ons daarom uw gegevens om de campagne uit te voeren op basis van Art. 6 par. 1 lit. b) AVG.

(c) Als u wint, stemt u in met de publicatie van uw naam in verkorte vorm (voornaam en verkorte achternaam, bijvoorbeeld Max M.) in onze eigen media (website, nieuwsbrief, sociale media, forum).

(d) Rechten van alle winnaars of deelnemers: Elke deelnemer heeft het recht om gratis op te vragen welke gegevens eQ-3 over hem/haar heeft opgeslagen als onderdeel van de wedstrijd en om correctie, verwijdering en overdracht van de gegevens aan een derde partij te verzoeken en om op elk moment een eerder verleende toestemming voor het gebruik van gegevens in te trekken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

5. voortijdige beëindiging

eQ-3 behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving om gegronde redenen te annuleren. Een belangrijke reden kan zich voordoen om technische redenen, zoals virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de applicatie of om juridische redenen.

 

6. diversen

(a) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(b) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

(c) Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden.