Verklaring inzake gegevensbescherming

Het doet ons goed dat u geïnteresseerd bent in onze website en ons bedrijf. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan naar aanleiding van uw bezoek aan onze website.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden geregistreerd tijdens uw bezoek aan deze website en hoe deze worden gebruikt. Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor onze websites:

www.homematic-ip.com

http://app.homematic-ip.com

Wij zijn niet verantwoordelijk voor content van derden die via links voor gebruik ter beschikking wordt gesteld en speciaal is gekenmerkt en wij beschouwen die inhoud niet als eigen content van onszelf. Wij verzoeken u de gegevensbeschermingsverklaringen van de pagina's die via deze links te bereiken zijn in acht te nemen. Alleen de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen is aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige content en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie. Voor externe verwijzingen zijn wij slechts dan verantwoordelijk indien wij daarvan, dat wil zeggen ook van mogelijke illegale of criminele content, positief op de hoogte zijn, en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.

 

I. Contactgegevens en uw rechten


1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer
Duitsland
Verdere informatie


2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Advocaat Heiko Janssen
Janssen & Enninga Notar und Rechtsanwälte
Julianenburger Str. 19
D-26603 Aurich

Tel.: +49 (0) 4941/97440
E-mail: datenschutz@eq-3.de

 

3. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht uw rechten als betrokkene ten opzichte van ons uit te oefenen. Indien aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan, omvat dit de volgende rechten:

 

3.1. Recht op inzage volgens art. 15 AVG

U hebt te allen tijde het recht om gratis inzage te hebben in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Bovendien hebt u te allen tijde het recht uw gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld aan uzelf of een derde te laten overdragen.
U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen volgens art. 46 AVG in het kader van de doorgifte.
Indien u inzage of informatie wenst, neem dan schriftelijk contact op met datenschutz@eq-3.de of maak gebruik van het formulier.
Wij wijzen erop dat wij alleen gegevens kunnen doorgeven die zijn gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.
Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op vervollediging volgens art. 16 AVG
Op uw verzoek rectificeren wij over u opgeslagen gegevens, voor zover dit niet indruist tegen andere wettelijke voorschriften (zoals bijvoorbeeld de bewaarplichten uit het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch)).
Indien u wenst dat wij uw gegevens rectificeren, neem dan schriftelijk contact op met datenschutz@eq-3.de of maak gebruik van het formulier.

 

3.2. Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op vervollediging volgens art. 16 AVG

Op uw verzoek rectificeren wij over u opgeslagen gegevens, voor zover dit niet indruist tegen andere wettelijke voorschriften (zoals bijvoorbeeld de bewaarplichten volgens het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch)).

Indien u wenst dat wij uw gegevens rectificeren, neem dan schriftelijk contact op met datenschutz@eq-3.de of maak gebruik van het formulier.

 

3.3. Recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG

Op uw verzoek wissen wij over u opgeslagen gegevens, voor zover dit niet indruist tegen andere wettelijke voorschriften (zoals bijvoorbeeld de bewaarplichten uit het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch)).
Indien u wenst dat wij uw gegevens wissen, neem dan schriftelijk contact op met datenschutz@eq-3.de of maak gebruik van het formulier.

 

3.4. Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG

U kunt onder de volgende voorwaarden verlangen dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen wordt beperkt:
a) Wanneer u de juistheid van de op u betrekking hebbende gegevens bestrijdt, moet de verwerking voldoende lang worden beperkt om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren
b) Indien de verwerking onrechtmatig is en u het verwijderen van de persoonlijke gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens verlangt
c) Indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonlijke gegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft, maar u ze wel nodig heeft om wettige aanspraken te doen gelden of te verdedigen, of
d) Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke opwegen tegen uw gronden.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van het opslaan ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een andere lidstaat.

 

3.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG

U hebt te allen tijde het recht uw gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld aan een derde te laten overdragen.
Indien u inzage of informatie wenst, neem dan schriftelijk contact op met datenschutz@eq-3.de of maak gebruik van het formulier.
Wij wijzen erop dat wij alleen gegevens kunnen doorgeven die zijn gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

 

3.6. Recht van bezwaar/recht om toestemming in te trekken volgens art. 21 AVG

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u dit te allen tijde door middel van een korte schriftelijke kennisgeving herroepen. Neem hiervoor schriftelijk contact op met datenschutz@eq-3.de.

 

3.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit volgens art. 13, lid 2, punt d) AVG

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

 

II. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking
 

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie zoals een naam, adres of e-mailadres die direct aan uw persoon kan worden gekoppeld.

 

2. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te geven.
Op onze website worden automatische analyse-instrumenten toegepast om gegevens te verzamelen. Verdere informatie daarover vindt u vanaf hoofdstuk IV. e.v. van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

3. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens en andere gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een functionerende website en van onze content en diensten. Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in de regel uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop geldt in het geval dat een voorafgaand verzoek om toestemming om praktische redenen niet mogelijk is en de gegevensverwerking uit hoofde van wettelijke voorschriften is toegestaan.

 

4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens om toestemming van de betrokkene verzoeken, geldt art. 6, lid 1, punt a) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst, waarbij de betrokkene contractpartner is, geldt art. 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt tevens voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrond.

Ingeval vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, geldt art. 6, lid 1, punt d) AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven het eerstgenoemde belang prevaleren, geldt art. 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

 

5. Wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen wanneer dit door de Europese of nationale wetgever is vastgelegd in Unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Het blokkeren of wissen van gegevens geschiedt ook, ingeval een door genoemde bepalingen voorgeschreven opslagtermijn eindigt, tenzij een verdere opslag van gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

 

5. Gegevensbeveiliging

5.1. Algemeen

Bij de overdracht van gegevens, bijvoorbeeld bij het invoeren van uw gegevens in het contactformulier of in het kader van een sollicitatieprocedure, bieden wij u de zogeheten SSL-beveiligingsprocedure (Secure Socket Layer) in combinatie met 128-bits-versleuteling aan. U kunt deze in uw browser herkennen aan het symbool van een gesloten sleutel of slot in de onderste statusbalk.

Onze sites zijn volledig versleuteld.

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen toegang door onbevoegden, betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en hanteren wij de hoogste veiligheidsnormen.

Wij wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet sprake kan zijn van veiligheidshiaten (bijv. bij communicatie via e-mail). Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is helaas niet mogelijk.

 

5,2. Veiligheid van het contactformulier

Het contactformulier bevat verplicht in te vullen en vrijwillig in te vullen velden. De informatie in de verplicht in te vullen velden is nodig om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen. Wij gebruiken de informatie uitsluitend om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

Indien de handels- of belastingwetgeving in een bewaartermijn voorziet (meestal tien jaar) worden de gegevens voor de desbetreffende termijn bewaard om eventueel te kunnen worden gecontroleerd door de belastingdienst, voor economische en fiscale controledoeleinden en voor onderzoek naar eventuele strafbare feiten. Als er voor uw vraag of verzoek geen wettelijke bewaartermijn geldt, worden uw gegevens gewist nadat het doel van de verwerking is verstreken.

 

5.3. Doorgifte van gegevens

eQ-3 AG onthoudt zich van elke commerciële doorgifte van uw gegevens aan derden.

In het kader van gegevensverwerking door derden ten behoeve van ons selecteren wij onze partners zorgvuldig en verplichten wij onze dienstverleners om uw gegevens overeenkomstig art. 28 AVG vertrouwelijk te behandelen. Het is onze partners verboden om onze klantgegevens voor reclame- of andere doeleinden aan derden door te geven of om deze zelf commercieel te gebruiken.

Indien wij uw gegevens in het kader van de contractuele afhandeling van uw bestelling, een prijsvraag of in het kader van marketingmaatregelen doorgeven aan contractuele of samenwerkingspartners, wijzen wij u hier specifiek op. De gegevens die wij aan samenwerkingspartners doorgeven, mogen door deze partners alleen worden verwerkt om hun taak te vervullen.

 

5.4. Doorgifte van gegevens aan derde landen

In beginsel zorgen wij ervoor dat uw gegevens, indien het nodig is deze aan derden door te geven om aan de doeleinden van de gegevensverwerking te voldoen (bijv. voor het leveren van goederen), binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte blijven.

Indien dit in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is en doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land noodzakelijk is, treft eQ-3 alle nodige maatregelen om een passend gegevensbeschermingsniveau te realiseren.

 

III. Beschikbaarstelling van de website en het maken van logfiles


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie vanaf het computersysteem van de computer vanaf waar de website wordt opgeroepen.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) De datum en het tijdstip van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft verkregen tot onze website
(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft verkregen via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logfiles is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Om de website te kunnen leveren aan de computer van de gebruiker is het nodig dat het systeem het IP-adres tijdelijk opslaat. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logfiles wordt gedaan om de werking van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. In dit verband worden de gegevens niet voor marketingdoeleinden geanalyseerd.

Deze doeleinden liggen ook ten grondslag aan ons gerechtvaardigd belang van gegevensverwerking ingevolge art. 6, lid 1, punt f) AVG.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Bij vastlegging van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval op het moment van beëindiging van de betreffende sessie.

In het geval van opslag van gegevens in logfiles is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van gebruikers gewist of vervormd, zodat ze niet meer kunnen worden gerelateerd aan de oproepende client.

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het vastleggen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Dientengevolge heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

IV. Het gebruik van cookies
 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website werkt met cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook geïdentificeerd kan worden nadat van pagina is gewisseld.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

(1) Taalinstellingen
(2) Inloggegevens

Wij gebruiken op onze website ook cookies die het mogelijk maken het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.

Zo kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Hoe vaak pagina's geopend zijn
(3) Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat de gegevens kunnen worden herleid naar de gebruiker die de website heeft opgeroepen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Gebruikers die onze website bezoeken, worden door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden op deze verklaring inzake gegevensbescherming gewezen. In deze context wordt ook aangegeven hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden geweigerd.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van nieuwe en het uitlezen van bestaande technisch noodzakelijke cookies alsmede de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO, § 25 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia (TTDSG). De rechtsgrondslag is ook Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO indien de cookies worden geplaatst om een overeenkomst te initiëren, bijv. voor bestellingen.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van nieuwe cookies en het uitlezen van andere bestaande cookies, alsmede de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor andere doeleinden is art. 6 lid 1 sub a) DSGVO, art. 25 lid 1 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens in de telecommunicatiesector (TTDSG), indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Bepaalde functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het nodig dat de browser ook wordt herkend nadat van pagina of website is gewisseld.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) Het overnemen van taalinstellingen
(2) Het onthouden van zoektermen

De via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

 

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer aan onze website doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Het is mogelijk dat het deactiveren van cookies voor onze website ertoe leidt dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

 

5. Trackingpixels / details over cookies

Wij maken op een aantal plekken gebruik van zogeheten 'sessiecookies' die na uw bezoek automatisch worden gewist en die ervoor dienen onze internetkanalen gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Door de veiligheidsnormen van uw browser zijn onze cookies beschermd tegen uitlezing door derden.

Wij maken op onze digitale kanalen gebruik van 'trackingpixels' (kleine afbeeldingen). De functies die trackingpixels vervullen zijn te vergelijken met wat cookies doen.

Als een kanaal wordt geopend, wordt de trackingpixel van een server op internet geladen en verwerkt. Zo kunnen wij zien welke content, hoe vaak, vanuit welke regio door onze klanten is bezocht en welke acties op onze digitale kanalen zijn uitgevoerd. Deze gegevens worden onder een pseudoniem verwerkt. Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm verwerkt zodat het niet mogelijk is de desbetreffende verbinding te identificeren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden de mogelijkheid om cookies te weigeren of een waarschuwing te geven voordat cookies worden opgeslagen. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers biedt uitleg over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt laten aangeven dat u een nieuwe cookie ontvangt of ook hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Wij raden u echter aan de cookiefuncties volledig ingeschakeld te laten om alle functies van onze online-kanalen te kunnen gebruiken.

Belangrijk: de deactivering van cookies wordt door een cookie op uw eindapparaat (computer, smartphone of tablet) in de browser waarin dit is ingesteld opgeslagen en is niet gekoppeld met de klantaccount. Daarom moet het deactiveren voor elk van uw eindapparaten en browsers afzonderlijk worden uitgevoerd.

Als u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies automatisch worden gewist bij afsluiten, worden ook de opt-outcookies (deactiveringscookies) gewist.

Om trackingpixels op onze pagina's te weigeren, kunt u tools gebruiken zoals Ghostery, web-washer, ADBlock of blugnosys.

 

6. Facebook-pixel

Binnen onze online-kanalen gebruiken wij vanwege en voor het doel van onze gerechtvaardigde belangen bij het analyseren, optimaliseren en economisch exploiteren van onze online-kanalen de zogenaamde 'Facebook- pixel' van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 VS, resp. indien u ingezetene bent van de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook').

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook onder andere mogelijk de bezoekers van onze kanalen als doelgroep voor de weergave van zogenaamde 'Facebook-advertenties' aan te merken. Daarom maken wij gebruik van de Facebook-pixel om onze Facebook-advertenties alleen aan bepaalde gebruikers aan te bieden. Daarvoor is op deze website de remarketingtag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt op het moment dat de website wordt bezocht een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden wat betreft de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als alternatief kunt u de remarketing-functie 'Custom Audiences' uitschakelen op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Hiervoor moet u zijn ingelogd op Facebook.

 

7. Google Adwords Conversion Tracking

Wij maken gebruik van Google Conversion Tracking, een service van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen. Deze cookies verlopen na 540 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als u bepaalde websites van eQ-3 bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en eQ-3 herkennen dat u op de Google-advertentie hebt geklikt en naar deze website bent doorgeleid. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Daardoor is het niet mogelijk cookies via de websites van Adwords-klanten te traceren. De met behulp van de conversie-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Adwords-klanten die gekozen hebben voor conversie-tracking. Hiermee wordt eQ-3 op de hoogte gesteld van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een website die is voorzien van een conversie-tracking-tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

De actuele verklaring inzake gegevensbescherming van Google kunt u hier inzien https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

8. Overzicht van de cookies

V. Retargeting

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologie van Adform (Adform Germany GmbH, Großer Burstah 50-52, 20457 Hamburg). Dit maakt het mogelijk om op de websites van onze partners gericht die internetgebruikers aan te spreken die al interesse hebben getoond voor onze website en onze producten. Bij retargeting wordt reclame weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag. Het gaat hierbij om een tijdelijke cookie die na 60 dagen verloopt. Als u niet wilt dat Adform u op uw interesses gebaseerde reclame laat zien, kunt u de gegevensverzameling en -opslag hier voor de toekomst afwijzen. Verdere informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Adform is te vinden op https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/.

Ook maakt deze website gebruik van retargetingtechnologie van Active Agent (Active Agent AG, Ellen‐Gottlieb‐Straße 16, 79106 Freiburg i.Br., Duitsland). Dit maakt het mogelijk om op de websites van onze partners gericht die internetgebruikers aan te spreken die al interesse hebben getoond voor onze website en onze producten. Bij retargeting wordt reclame op basis van een cookiegebaseerde analyse van eerder gedrag van gebruikers getoond. Het gaat hierbij om een tijdelijke cookie die na 60 dagen verloopt. Als u niet wilt dat Adform u op uw interesses gebaseerde reclame laat zien, kunt u de gegevensverzameling en -opslag hier voor de toekomst afwijzen.

Verdere informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming is te vinden op https://www.active-agent.com/de/unternehmen/datenschutzerklaerung/

Opt-outlink: https://www.active-agent.com//de/unternehmen/opt-out/

 

VI. Reclame & marketing

Voor onze eigen marketingdoeleinden verwerken wij de gegevens van onze klanten volgens de wettelijke voorschriften. Wij zetten ons er daarbij voor in u content ter beschikking te stellen die optimaal op uw behoeften is afgestemd. Daarom streven wij ernaar om u met behulp van waarschijnlijkheidswaarden idealiter alleen die reclame-inhoud te laten zien die voor u interessant is.

 

1. Cision

Cision Germany GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt a.M., verzamelt en verwerkt gegevens over onze digitale kanalen en de subpagina's daarvan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Van deze gegevens kunnen gebruiksprofielen onder een pseudoniem worden opgesteld. Cookies maken het daarbij mogelijk de internetbrowser te herkennen. De met behulp van Cision-technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons belang volgens art. 6, lid 1, punt f) AVG om onze kanalen met het oog op directe reclame vanuit bedrijfseconomisch opzicht te optimaliseren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden door een kort schriftelijk bericht te sturen naar datenschutz@eQ-3.de of uw toestemming intrekken zonder dat hiervoor andere kosten dan de kosten voor doorgifte volgens het basistarief in rekening worden gebracht.

Indien u bezwaar maakt, wordt het door u aangegeven contactadres voor de verdere verwerking voor reclamedoeleinden geblokkeerd.

 

3. Google Analytics

eQ-3 maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics werkt met zogeheten 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

3.1 IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort alvorens het door te geven naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

3.2 Browser-plugin

U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het verwerken ervan door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3.3 Bezwaar tegen gegevensverzameling

Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt, kunt u op de volgende link Google Analytics deactiveren klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

3.4 Gegevensverwerking door derden

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Verdere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en
op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

4. Matomo

Om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren maken wij op onze website gebruik van de opensource-softwaretool Matomo (voorheen PIWIK). De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (meer informatie over cookies is eerder in dit document te vinden). Bij het oproepen van afzonderlijke pagina's van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker, versie mei 2018 19

(2) De opgeroepen website

(3) De website van waaruit de gebruiker de opgeroepen website heeft bereikt (referrer)

(4) De subpagina's die zijn opgeroepen vanaf de opgeroepen website

(5) Hoe lang de gebruiker op de website is geweest

(6) Hoe vaak de website is opgeroepen

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 

VII. Sociale bookmarks/plugins

 

1. Algemeen

Wij willen u erop wijzen dat wij sociale media, fora en blogs regelmatig monitoren op berichtgeving over eQ-3. Uw posts of berichten worden door ons intern geanalyseerd en in rapportages verwerkt. Hierbij vindt er geen koppeling aan uw persoon of uw klantaccount plaats. Uw naam en uw foto worden onherkenbaar gemaakt. Ons belang volgens art. 6, lid 1, punt f) AVG, namelijk het sturen van de meningsvorming en het analyseren van de invloed van sociale media, geldt daarbij als een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de voornoemde bepaling.
Wij maken gebruik van sociale bookmarks en sociale plugins. Wij passen deze overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG toe om daardoor meer bekendheid te geven aan onze onderneming. Dit promotionele doel dient te worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang volgens de AVG. De verantwoordelijkheid voor exploitatie conform de gegevensbeschermingswetgeving berust bij de desbetreffende aanbieders.
Sociale bookmarks zijn internetbladwijzers waarmee u toegang kunt krijgen tot onze kanalen bij de desbetreffende aanbieders:

 • Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS),
 • YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS)
 • Instagram (Instagram LLC. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS)

Deze sociale bookmarks zijn opgenomen als links (knoppen). Door op de knoppen te klikken, wordt u vanuit onze homepage doorgeleid naar onze pagina bij de desbetreffende aanbieders. Pas als u de eerste maal op een knop klikt en wordt doorgeleid, wordt de informatie aan de betreffende aanbieder overgedragen.

Informatie over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u gebruikmaakt van de diensten van de aanbieders kunt u vinden in de desbetreffende gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders in kwestie.

 

2. Sociale plugins

Wij maken ook gebruik van sociale-pluginfuncties voor de netwerken van Facebook, Twitter en Google+. 'Sociale plugins' zijn stukjes techniek die het voor u als gebruiker mogelijk maken bepaalde content via een directe verbinding aan leden van sociale netwerken mee te delen.
Om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen bieden wij u deze sociale plugins als '2-click-buttons' (twee-klik-methode) aan. Voor het integreren van de sociale plugins gebruiken wij een technische oplossing die voorkomt dat gegevens (bijv. IP-adres) al bij het openen van onze website worden doorgegeven aan sociale netwerken zoals bijv. Facebook. Dit betekent dat de knoppen van

 • Facebook (geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS),
 • Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS) en
 • Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) standaard zijn gedeactiveerd.
 • Instagram (Instagram LLC. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)

Sociale plugins worden pas geactiveerd als de gebruiker er voor de eerste keer op klikt. De inhoud van de plugins wordt door Facebook, Twitter en Google direct aan uw browser doorgegeven en door uw browser in onze website geïntegreerd. Door nogmaals de sociale plugin aan te klikken, kunt u de functies, zoals bijvoorbeeld 'aanbevelen', volledig gebruiken.
Let bij de verschillende plugins op het volgende:


2.1. Sociale plugins van Facebook

eQ-3 kan geen invloed uitoefenen op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzamelt. U kunt ook meer details vinden op de websites van Facebook. Kort samengevat komt dit op het volgende neer: Door de plugins te activeren wordt Facebook ervan op de hoogte gesteld dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het kanaal heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek koppelen aan zijn of haar Facebook-account. Bij de interactie van gebruikers met de plugins, bijvoorbeeld door op de 'vind ik leuk'-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het toch mogelijk dat Facebook zijn of haar IP-adres leert kennen en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de (het) verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en blokkeringsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/ Indien u niet wenst dat er gegevens via Custom Audiences worden verzameld, kunt u Custom Audiences hier deactiveren.
U kunt sociale plugins van Facebook ook blokkeren met diverse add-ons voor uw browser. U kunt het laden van de Facebook-plugins ook met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de 'Facebook Blocker'. Anders kunt u het koppelen van gegevens alleen voorkomen door voorafgaand aan uw bezoek aan onze website en voorafgaand aan het activeren van de sociale plugin voor uw browser bij Facebook uit te loggen.

 

2.2. Sociale plugins van YouTube

eQ-3 kan geen invloed uitoefenen op de omvang van de gegevens die YouTube met behulp van deze plugins verzamelt.
U kunt ook meer details vinden op de pagina's van YouTube.
Onze websites bevatten ten minste één plugin van YouTube, onderdeel van Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, VS. Zodra u websites van ons op bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke specifieke pagina van onze website u hebt bezocht. Als u bovendien bent ingelogd op uw YouTube-account, maakt u het voor YouTube mogelijk uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt deze mogelijkheid om uw surfgedrag te koppelen ongedaan maken door vooraf uit uw account uit te loggen.
Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

2.3 Sociale plugins van Instagram

Op onze website worden ook plugins van Instagram gebruikt. De plugins zijn voorzien van het logo van Instagram. Als een pagina van onze website wordt opgeroepen die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie via de plugin, ook als u geen Instagram-profiel hebt. Deze informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Instagram in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld als u op de Instagram-knop drukt, wordt deze informatie ook direct aan de server van Instagram doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Als u niet wilt dat Instagram via onze website verzamelde persoonsgegevens direct aan uw Instagram-account toewijst, moet u uit Instagram uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Verdere informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram op: https://help.instagram.com/155833707900388

 

2.4 Falcon.io

Om content te plannen en te plaatsen op de sociale netwerken die wij gebruiken, geen voor ons relevante berichten of posts van gebruikers te missen en interactie te hebben met gebruikers, werken wij met Falcon.io. Met deze tool kan eQ-3 alle sociale media waarvan zij gebruikmaakt op één gemeenschappelijk platform beheren. Deze tool wordt aangeboden door Falcon.io ApS; H.C. Andersens Boulevard 27, 1. floor; 1553 Kopenhagen V; Denemarken.

In de tool worden de volgende gegevens van u als gebruiker, voor zover u deze in uw profiel hebt ingevoerd, getoond wanneer u contact met ons opneemt, ons noemt of iets post, tweet of een opmerking plaatst op de desbetreffende accounts:

 • Naam
 • Geslacht
 • Profielnaam, URL en foto
 • Datum en tijd van de post, tweet of opmerking
 • Inhoud en tijdstip van de post, tweet of opmerking
 • Gebruikersgeschiedenis als de gebruiker eerder contact met ons heeft gehad

De gegevensbeschermingsverklaring van Falcon vindt u hier: https://www.falcon.io/privacy-policy/.

 

Facebook Conversion API

Op basis van onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor dit doel wordt de Facebook Conversion API, een server-side event tracking tool van het sociale netwerk Facebook, gebruikt binnen ons online aanbod. De serviceprovider is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA) of, als u in de EU gevestigd bent, Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).

De Facebook Conversion API is een gegevensinterface waarmee we gegevens over het gedrag van bezoekers op onze website doorsturen naar Facebook voor analyse. Hierdoor kunnen we de effectiviteit en efficiëntie van onze advertenties controleren en advertenties weergeven aan bezoekers die overeenkomen met hun gedrag op onze website.

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die verwijzen naar de standaard contractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Pinterest Tag 

We gebruiken de Pinterest-tag voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod. Dit is een gegevensinterface van het sociale netwerk Pinterest. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Pinterest Inc (505 Brannan Street, San Francisco, CA 94107 USA) of, als u in de EU gevestigd bent, Pinterest Europe Ltd (Fenian Street, Palmerston House, 2nd Floor, Dublin 2, Ierland).

Deze Pinterest tag is een gegevensinterface waarmee we gegevens over het gedrag van u als bezoeker van onze website ter evaluatie doorsturen naar Pinterest. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit en efficiëntie van onze advertenties in het Pinterest Ads gedeelte te controleren en om advertenties aan bezoekers van onze website te tonen die overeenkomen met uw gedrag op onze website.

Je kunt de voorwaarden voor gegevensverwerking van Pinterest vinden op https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

 

IX. Nieuwsbrief


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt u op onze website op een gratis nieuwsbrief abonneren. Daarbij worden op het moment dat u zich registreert voor de nieuwsbrief de gegevens vanuit het invoerscherm aan ons doorgegeven.

Dit betreft het e-mailadres van de gebruiker.

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

(1) IP-adres van de oproepende computer

(2) Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens tijdens het registratieproces wordt uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

In verband met de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden er geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De verzending van de nieuwsbrief vindt plaats op basis van de aanmelding van de gebruiker op de website:

homematic-ip.com

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, art. 6, lid 1, punt a) AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen voor de duur dat het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De desbetreffende gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. In elke nieuwsbrief is hiervoor een link opgenomen.

Hierdoor wordt het ook mogelijk de toestemming voor de opslag van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens te herroepen.

 

X. Prijsvragen


Om de deelname aan prijsvragen, de uitvoering ervan en het verzenden van berichten aan winnaars en prijzen mogelijk te maken, hebben wij gegevens van u nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

Voornaam, achternaam

E-mailadres

Evt. telefoonnummer

Straat, postcode, plaats, land

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, punt b) AVG. Dit wil zeggen dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de contractuele verhouding (deelnamevoorwaarden) tussen u en eQ-3. U kunt de details in de desbetreffende deelnamevoorwaarden vinden. In principe worden uw gegevens na afsluiting van de prijsvraag gewist. De gegevens van de winnaars die nodig zijn voor de contractuele afhandeling slaan we op tot het moment dat de wettelijke of eventuele contractuele garantierechten zijn verstreken. Na afloop van deze termijn bewaren wij de volgens handels- en belastingwetgeving vereiste informatie over de contractuele verhouding gedurende de bij wet bepaalde termijnen. Gedurende deze termijn (in de regel tien jaar vanaf het moment dat een prijs is gewonnen) worden de gegevens uitsluitend opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst, voor economische en fiscale controledoeleinden en voor het onderzoek naar eventuele strafbare feiten.

Indien u toestemming hebt gegeven voor promotioneel gebruik, verwerken wij uw gegevens tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Ook deze toestemming is vrijwillig en deze kan te allen tijde worden herroepen door een kort bericht te sturen aan eQ-3 op het adres datenschutz@eq-3.de.

Doorgifte van gegevens (afhandeling van prijsvragen)

Wij geven uw gegevens door aan dienstverleners

voor het verzenden van gewonnen prijzen

voor het afhandelen van prijsvragen

alleen wanneer de partner zich verbonden heeft tot onze gegevensbeschermingsnormen.

In het geval wij prijsvragen organiseren op social-mediaplatformen (bijv. Facebook), vragen wij u om ook de gegevensbeschermingsbepalingen van het desbetreffende platform in acht te nemen. Bij sommige prijsvragen is het voor de afhandeling ervan noodzakelijk dat wij uw gegevens doorgeven aan, of laten verwerken door, de partners waarmee wij samenwerken voor de ondersteuning van onze prijsvragen. Via deze partners brengen wij u op de hoogte van de desbetreffende deelnamevoorwaarden. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden doorgegeven met het oog de afhandeling van een prijsvraag, is het wellicht niet mogelijk aan de prijsvraag deel te nemen. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6, lid 1, punt. b) evenals art. 6, lid 1, punt a) AVG.

 

XI. Veiligheidsmededeling


Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.