Gebruiksvoorwaarden voor de Homematic IP App en Homematic IP Cloud

(11 september 2023)

Op grond van de steeds veranderende juridische omstandigheden en de technische ontwikkeling streven wij als bedrijf ernaar om de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten volledig en tegelijkertijd transparant te formuleren. Technische producten en toepassingen met verschillende functies die verder ontwikkeld worden, vereisen daarbij een uitgebreider ontwerp.

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP ‘AANVAARDEN’ (ANDROID) RESP. ‘ACCEPTEREN’ (IOS) EN/OF HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DE HOMEMATIC IP-APP AANVAARDT U DE GELDIGHEID VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN SLUIT U OP DEZE GRONDSLAG MET EQ-3 AG, MAIBURGER STRASSE 29, D-26789 LEER EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST. DE OVEREENKOMST TUSSEN EQ-3 AG EN U (HIERNA: ‘GEBRUIKER’) REGELT HET GEBRUIK VAN DE HOMEMATIC IP-APP EN DE HOMEMATIC IP-CLOUD OP GROND VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1 Voorwerp en totstandkoming van de overeenkomst / Prestatieverplichting van eQ-3 AG

1.1 Voorwerp van de gebruiksovereenkomst is het kosteloze gebruik van de Homematic IP App en van de Homematic IP Cloud in de telkens door eQ-3 AG ter beschikking gestelde versie en omvang. De Homematic IP App en de Homematic IP Cloud worden ter beschikking gesteld door eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, D-26789 Leer.

1.2 Bij het installeren van de Homematic IP App bevestigt de gebruiker met een klik op de knop ‘Aanvaarden’ (Android) dan wel ‘Accepteren’ (iOS) dat hij instemt met deze gebruiksvoorwaarden. Hetzelfde geldt wanneer de gebruiker de Homematic IP App gebruikt, installeert, kopieert of er toegang toe heeft.

1.3 Indien de gebruiker niet instemt met de gebruiksvoorwaarden, dan mag hij de Homematic IP App in geen geval gebruiken, installeren of kopiëren en mag hij geen gebruik maken van de Homematic IP Cloud.

1.4 Op grond van deze overeenkomst neemt eQ-3 AG geen garantie in juridische zin of een aanschafrisico conform § 276 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) op zich.

 

2 Gebruiksrechten, technische voorwaarden

2.1 Aan de gebruiker wordt voor de duur van de gebruiksovereenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en voor de looptijd van de overeenkomst beperkte recht verleend om de Homematic IP App, in het kader van de betreffende beschikbaarheid en in de mate waarin eQ-3 AG de app ter beschikking stelt, te installeren op een mobiel eindapparaat dat zijn eigendom is of waarover hij rechtmatig kan beschikken en dat deze Homematic IP App ondersteunt, bijvoorbeeld een smartphone of tablet, en deze uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, samen met de Homematic IP Cloud die toegankelijk is via de Homematic IP App.

2.2 De gebruiker heeft het recht om de ter beschikking gestelde Homematic IP App in overeenstemming met deze gebruiksrechten te kopiëren, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Homematic IP App (bijv. het downloaden, installeren van de Homematic IP App op het eindapparaat, het laden van de Homematic IP App). De gebruiker is niet gerechtigd tot resp. dient zich te onthouden van het herontwerpen van de software (re-engineering) of het gebruik van de Homematic IP App of de Homematic IP Cloud voor enig doel dat niet onder de overeenkomst valt, in het bijzonder het downloaden van software van eQ-3 AG die de Homematic IP App functie en/of de Homematic IP Cloud uitvoert.

2.3 Alle rechten op de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud - met uitzondering van de door deze gebruiksvoorwaarden verleende gebruiksrechten - komen uitsluitend toe aan eQ-3 AG en de betreffende licentiegevers van eQ-3 AG. De Homematic IP App en de Homematic IP Cloud en ook de desbetreffende rechten worden beschermd door auteursrechten en internationale verdragen inzake de bescherming van intellectuele eigendom.

2.4 De gebruiker kan een kopie van de Homematic IP App maken voor back-up doeleinden, voor zover het eindapparaat waarop de back-up kopie is opgeslagen eigendom is van de gebruiker of deze exclusief bevoegd is om hierover te beschikken. De gebruiker is verplicht om adequate voorzorgsmaatregelen te treffen om onbevoegde toegang tot de back-up kopie en de Homematic IP App door derden te voorkomen.

2.5 De gebruiker mag de Homematic IP App alleen bewerken, met name wijzigen en uitbreiden, indien dit uitdrukkelijk bij dwingend recht is toegestaan of vooraf contractueel met eQ-3 AG is overeengekomen. eQ-3 AG wijst erop dat reeds kleine wijzigingen tot aanzienlijke, niet te voorziene storingen in het functioneren van de Homematic IP App kunnen leiden. Vermeldingen van auteursrechten, serienummers, versienummers, handelsmerken of andere identificatiekenmerken van de Homematic IP App mogen in geen enkel geval door de gebruiker worden gewijzigd of verwijderd. Hetzelfde geldt voor de onderdrukking van de kenmerken voor de schermweergave.

2.6 De Homematic IP App en de Homematic IP Cloud mogen slechts door de gebruiker en alleen voor de overeengekomen doeleinden worden gebruikt. De Homematic IP App en de Homematic IP Cloud zijn niet ontwikkeld en geschikt voor toepassingen op het gebied van beveiliging, directe veiligheid van personen of geneeskunde, en mogen hiervoor dan ook niet worden ingezet.

2.7 De Homematic IP-app vereist voor Android-apparaten een Android-besturingssysteemversie 5 of hoger en voor Apple-apparaten een iOS-besturingssysteemversie van 9.3 of hoger. Hoewel eQ-3 AG zich zonder wettelijke verplichting ertoe inspant om de app aan te passen aan gewijzigde versies van besturingssystemen en aan nieuwe varianten van eindapparaten, en om de Homematic IP App en Homematic IP Cloud op deze apparaten beschikbaar te stellen, heeft de gebruiker geen recht op een dergelijke update van eQ-3 AG. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren en verzekeren van de geschiktheid van het eindapparaat waarop hij/zij de Homematic IP App wilt installeren, gelet op bovengenoemde technische vereisten. Voor de inzet van de Homematic IP App moet het eindapparaat zelf verbinding kunnen maken met de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud, zelfs als de versie van het besturingssysteem wordt gevolgd.

 

3 Reikwijdte van de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud

3.1 eQ-3 AG stelt de gebruiker - echter uitsluitend in het kader en binnen de omvang van de door eQ-3 AG telkens aangeboden Homematic IP App en Homematic IP Cloud - de kosteloze technische mogelijkheid ter beschikking en verleent hem het recht om toegang te krijgen tot de Homematic IP Cloud via de Homematic IP App en het internet, en om de functionaliteiten van de Homematic IP Cloud te benutten in het kader van deze gebruiksvoorwaarden. eQ-3 AG stelt de gebruiker de kosteloze Homematic IP Cloud ter beschikking, zonder daarbij verplicht te zijn om een zekere beschikbaarheid te garanderen. Een recht op het gebruik van de Homematic IP Cloud bestaat alleen in het kader van de technische en operationele mogelijkheden bij eQ-3 AG, en in het kader en binnen de omvang van de telkens door eQ-3 AG aangeboden Homematic IP App en Homematic IP Cloud. eQ-3 AG streeft zonder enige wettelijke verplichting ernaar om de kosteloze toegang tot de Homematic IP Cloud met een gemiddelde jaarlijkse beschikbaarheid van 99,5% te garanderen. Onderhoudswerkzaamheden en technische storingen (bijv. stroomonderbreking, hard- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen) kunnen echter leiden tot tijdelijke beperkingen of onderbrekingen, waardoor de voornoemde ten doel gestelde beschikbaarheid duidelijk niet wordt gehaald.

3.2 De Homematic IP Cloud wordt ten behoeve van het gebruik en het oproepen door de gebruiker beschikbaar gesteld op een door eQ-3 AG beheerde server. Het belangrijkste overdrachtspunt voor de Homematic IP Cloud is de netwerktoegang van het datacenter dat door eQ-3 AG voor de contractuele service wordt ingezet. eQ-3 AG is niet verantwoordelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van hardware- en softwarecomponenten, het internet of andere netwerken na dit overdrachtspunt. De aansluiting van de gebruiker op het internet, het in stand houden van de netwerkverbinding en de aanschaf en het beschikbaar stellen van de door de gebruiker benodigde hard- en software valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het gebruik van het systeem via een Access Point is niet mogelijk zonder Homematic IP App. Als er geen gebruiksrechten voor de Homematic IP App of de Homematic IP Cloud bestaan, dan kan het systeem verder worden gebruikt met een CCU3 in plaats van met een Access Point.

3.3 De omvang van de functies van de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud, de technische vereisten voor het gebruik van de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud worden beschreven in de ‘Homematic IP gebruikershandleiding’ (hierna ‘Gebruikershandleiding’). De informatie in de gebruikershandleiding geeft geen uitsluitsel over de kwaliteit van de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud, tenzij dit in de gebruikershandleiding uitdrukkelijk als zodanig wordt vermeld.

3.4 eQ-3 AG is gerechtigd om de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud aan te passen aan actuele technische ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot nieuwe functies en het dichten van beveiligingslacunes, als gevolg van wijzigingen in wetgeving, de rechtspraak of van economische omstandigheden van eQ-3 AG, en om in dit kader de technische kenmerken en functionaliteiten van de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud te wijzigen. Indien door een dergelijke aanpassing de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker zouden kunnen worden geschaad, zal de aanpassing uiterlijk één maand vóór de inwerkingtreding ervan in tekstvorm aan de gebruikers worden aangekondigd middels een push melding of mededeling in de Homematic IP App. De procedure genoemd in punt 8.2 vindt dienovereenkomstig toepassing op de contractuele insluiting of weigering van de aanpassingen.

3.5 eQ-3 AG is gerechtigd, maar niet verplicht, de Homematic IP-app uit te breiden met extra functionaliteiten die de kernfuncties van de Homematic IP-app aanvullen. De kernfuncties van de Homematic IP-app in de zin van deze EULA zijn het instellen, configureren, besturen en voortdurend bewaken van de apparaten die behoren tot de Homematic IP-installatie van de gebruiker. eQ-3 AG behoudt zich hierbij het recht voor om deze extra functionaliteiten te verwijderen of aan te passen of om ze in de toekomst alleen tegen betaling beschikbaar te stellen. In het laatste geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om de Homematic IP-app met de kernfuncties, maar zonder de extra functies, kosteloos te blijven gebruiken. Voor zover en zolang het gebruik van de extra functionaliteiten gratis is, vormt de terbeschikkingstelling van deze functionaliteiten door eQ-3 AG geen wezenlijke contractuele verplichting in de zin van artikel 5.2, lid 2. Voor zover en zolang het gebruik van de extra functionaliteiten gratis is, vormt de terbeschikkingstelling van deze functionaliteiten door eQ-3 AG geen wezenlijke contractuele verplichting in de zin van artikel 5.2, lid 2. Er wordt verwezen naar artikel 3.1, tweede zin.

3.6 eQ-3 is gerechtigd de toegang van de gebruiker tot de Homematic IP Cloud tijdelijk of permanent te blokkeren, als er concrete, objectieve aanwijzingen zijn dat de gebruiker de gebruiksvoorwaarden en/of het geldend recht tijdens het gebruik schendt resp. heeft geschonden. Bij de beslissing over het blokkeren zal eQ-3 AG redelijkerwijs rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker.

 

3a Speciale voorwaarden voor het gebruik van de functie "Meetgegevens"

De aanvullende functie "Meetgegevens", die momenteel gratis kan worden gebruikt, is een aanvullende functionaliteit in de zin van artikel 3.5. Hiermee kunt u bepaalde gebruiksgegevens over een bepaalde periode in het verleden bekijken. De in het kader van "Meetgegevens" beschikbare gegevens dienen uitsluitend ter informatie van de gebruiker. Gebruik voor bewijsmateriaal of boekhoudkundige doeleinden is niet toegestaan. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5.2 aanvaardt eQ-3 geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van de gegevens op enig moment.

 

4 Garantie

4.1 eQ-3 AG garandeert de bruikbaarheid van de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud evenals de functies daarvan, gezien de kosteloze service, uitsluitend binnen de betreffende versie en omvang die door eQ-3 AG beschikbaar wordt gesteld.

4.2 De garantie en aansprakelijkheid voor materiaaldefecten is uitgesloten, indien de gebruiker zich niet houdt aan de technische voorschriften of gebruiksaanwijzingen voor de Homematic IP App en/of de Homematic IP Cloud in overeenstemming met de met eQ-3 AG gesloten overeenkomst of voor zover voorgeschreven, in het bijzonder diegene die in de gebruikershandleiding zijn vermeld, en het defect of de schade voor de klant hierdoor is ontstaan.

 

5 Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens de volgende uitzonderingen is eQ-3 AG niet aansprakelijk, in het bijzonder niet voor eisen van de gebruiker tot schadevergoeding of onkostenvergoeding - om welke wettelijke reden dan ook - in geval van niet-nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verbintenis.

5.2 Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van punt 5.1 geldt niet

  • voor eigen opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim en opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of diens plaatsvervangers;
  • voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen: 'wezenlijke contractuele verplichtingen' zijn verplichtingen die kenmerkend zijn voor de overeenkomst en waarop de gebruiker mag vertrouwen;
  • in geval van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, ook door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers;
  • in geval van verzuim, voor zover een vaste levering en/of een vast tijdstip van nakoming is overeengekomen;
  • indien eQ-3 AG een garantie voor de kwaliteit van een product, de nakoming van de overeengekomen prestatie of een aanschafrisico in de zin van § 276 BGB op zich heeft genomen;
  • in geval van aansprakelijkheid conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingendrechtelijke aansprakelijkheid.

5.3 Indien eQ-3 AG of zijn plaatsvervangers slechts schuldig zijn aan lichte nalatigheid en er geen sprake is van het in punt 5.2, onder streepje 3, 5 en 6, vastgelegde, is eQ-3 AG enkel aansprakelijk voor contracttypische en voorzienbare schade, ook in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

5.4 De aansprakelijkheid van eQ-3 AG is beperkt tot een bedrag van ten hoogste EUR 10.000,00 voor elk afzonderlijk schadegeval. Dit geldt niet als eQ-3 AG zich schuldig maakt aan bedrieglijke opzet, opzet of grove nalatigheid, voor aanspraken wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, of in het geval van een vordering die gebaseerd is op een onrechtmatige daad of een uitdrukkelijke aanvaarde garantie, het op zich nemen van een aanschafrisico conform § 276 BGB of in het geval van dwingendrechtelijke afwijkende hogere aansprakelijkheidsbedragen. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

5.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid op grond van voornoemde punten 5.1 tot 5.4 gelden in gelijke mate ten gunste van uitvoerende organen en leidinggevende en niet-leidinggevende medewerkers, andere plaatsvervangers en onderaannemers van eQ-3 AG.

5.6 Bij voornoemde bepalingen is er geen sprake van een omkering van de bewijslast.

 

6 Bijzondere voorschriften met betrekking tot Google, Inc. (‘Google’) en Apple, Inc. (‘Apple’)

6.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen eQ-3 AG en de gebruiker, en niet met Google of Apple als beheerder van de betreffende App Stores. Google en Apple zijn op grond van deze gebruiksvoorwaarden niet verplicht om ondersteuning te bieden, materiële of juridische gebreken te verhelpen of andere diensten voor de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud te verlenen.

6.2 Indien de app is gedownload vanuit de door Apple geëxploiteerde App Store komt de overeenkomst die op basis van deze gebruiksvoorwaarden met eQ-3 AG is gesloten ook Apple ten goede, en heeft Apple het recht om vorderingen tegen de gebruiker te doen gelden op grond van deze overeenkomst (echt contract ten gunste van derden).

6.3 De gebruiker mag de Homematic IP App en de Homematic IP Cloud niet gebruiken of de software die aan de Homematic IP App en/of de Homematic IP Cloud is gekoppeld niet overdragen naar het land waarin hij woonachtig of gevestigd is, indien voor dit land een Amerikaans overheidsembargo geldt, of als dit land door de Amerikaanse overheid is geclassificeerd als een ‘terrorisme ondersteunende’ staat, dan wel is opgenomen op een lijst met exportverboden of -beperkingen van de Amerikaanse overheid. Hetzelfde geldt voor eventuele exportbeperkingen van de Bondsrepubliek Duitsland en de EU.

 

7 Duur van de overeenkomst en opzegging van de Homematic IP Cloud / Informatieplicht van de gebruiker

7.1 De overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van de Homematic IP Cloud begint op het moment van de eerste ingebruikname en configuratie van Homematic IP apparaten met de Homematic IP App en het daarmee gepaard gaande gebruik van de Homematic IP Cloud door de gebruiker. De overeenkomst geldt voor onbeperkte duur. De overeenkomst kan door de gebruiker te allen tijde worden opgezegd door het verwijderen van de Homematic IP-app (zie artikel 7.2 in wat volgt), en door eQ-3 AG met een opzegtermijn van drie maanden per het einde maand door middel van een dienovereenkomstige kennisgeving in de Homematic IP-app. Artikel 7.4 wordt hierdoor niet aangetast. Artikel 7.4 wordt hierdoor niet aangetast.

7.2 De overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van de Homematic IP Cloud kan door de gebruiker op elk moment worden opgezegd. De gebruiker kan opzeggen door de Homematic IP-app te deactiveren of van zijn/haar eindapparaat te verwijderen.

7.3 Onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van de Homematic IP Cloud zal eQ-3 AG de configuratie- en gebruiksgegevens evenals alle overige gegevens van de gebruiker verwijderen

7.4 Het recht van eQ-3 AG en de gebruiker om de overeenkomst inzake beschikbaarstelling van de Homematic IP Cloud te allen tijde wegens dringende redenen conform § 314 BGB op te zeggen, wordt hierdoor niet aangetast. Er is met name sprake van een dringende reden voor eQ-3 AG om de overeenkomst inzake beschikbaarstelling van de Homematic IP Cloud op te zeggen, indien de voortzetting van de Homematic IP Cloud vanwege het geringe aantal gebruikers en/of de door de gebruikers gebruikte Homematic IP-apparaten economisch gezien als onredelijk voor eQ-3 AG kan worden beschouwd. De beschikbaarstelling wordt voor eQ-3 AG met name als onredelijk beschouwd, als de omzet uit aangeboden producten in verhouding tot de kosten voor de beschikbaarstelling en het onderhoud van de Homematic IP Cloud met meer dan 50% verslechtert ten opzichte van het jaar met de hoogste omzet sinds de introductie van Homematic IP.

7.5 Tijdens de duur van deze gebruiksovereenkomst verbindt de gebruiker zich ertoe om zich ten minste één keer per maand door in te loggen op de Homematic IP App te laten informeren over eventuele vernieuwingen en informatie over de Homematic IP App resp. de Homematic IP Cloud, en over de gebruiksvoorwaarden, die via de Homematic IP App worden meegedeeld.

 

8 Mededelingen en wijzigingen

8.1 Voor de ontvangst van push meldingen of andere mededelingen in de Homematic IP App moet de gebruiker voldoen aan de volgende voorwaarden: Bij de installatie van de Homematic IP App moet de verplichtende instelling worden gekozen dat de Homematic IP App berichten naar de gebruiker mag versturen. Bovendien moet de gebruiker met zijn eindapparaat op de Homematic IP App zijn aangemeld/ingelogd en over een adequate internetverbinding beschikken. De gebruiker is verplicht om zich ten minste één keer per maand aan te melden bij/in te loggen op de Homematic IP App om te controleren of er eventuele mededelingen in de Homematic IP App bekend zijn gemaakt.

8.2 In geval van wetswijzigingen, wijzigingen in de rechtspraak of van de economische omstandigheden die van invloed zijn op de overeengekomen diensten van eQ-3 AG, behoudt eQ-3 AG zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden billijkerwijs (§ 315 BGB) te wijzigen in overeenstemming met de volgende regeling ten aanzien van de overeenkomst met de gebruiker, voor zover de wezenlijke inhoud van de overeenkomst in de zin van het equivalentieprincipe (verhouding tussen prestatie en tegenprestatie) daardoor niet wordt gewijzigd en de acceptatie van de wijziging redelijkerwijs van de gebruiker kan worden verwacht.
eQ-3 AG zal de wijzigingen tijdig, d.w.z. ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding ervan, in tekstvorm aan de gebruikers aankondigen door toezending van een push melding of mededeling in de Homematic IP App en hen informeren over de inhoud van de wijzigingen. Twee maanden na bekendmaking ervan in de Homematic IP App treden de medegedeelde wijzigingen in werking. eQ-3 AG zal de gebruiker bij de kennisgeving van de wijzigingen uitdrukkelijk wijzen op dit gevolg.
De gebruiker kan tot het moment van inwerkingtreding bezwaar maken tegen de wijzigingen. In het geval van een bezwaar heeft de klant het recht om de overeenkomst per direct zonder opzegtermijn te beëindigen, voor eQ-3 AG geldt een opzegtermijn van twee maanden met betrekking tot de kosteloze verlening van de dienst. Indien de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt voor het moment dat de wijzigingen in werking treden, gelden de nieuwe gebruiksvoorwaarden als overeengekomen tussen de partijen.

8.3 De gebruiker moet ervoor zorgen dat onbevoegde gebruikers geen toegang hebben tot de Homematic IP App.

 

9 Wijzigingen en aanvullingen / Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

9.1 Wijzigingen van en aanvullingen tot deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd. De geldigheid van § 305b BGB (voorrang van individuele afspraken) wordt in het geval van individuele afspraken, in welke vorm dan ook, niet aangetast.

9.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CSIG). Indien de gebruiker koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam of indien voor de gebruiker in de Bondsrepubliek Duitsland geen algemeen bevoegde rechtbank is aangewezen, geldt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank ter zetel van eQ-3 AG als overeengekomen

 

Opmerking: Onze Homematic IP App bevat bestanddelen van Open Source Software, die wordt gebruikt onder de voorwaarden van verschillende licenties. Een opsomming van de Open Source Software die in onze Homematic IP App-wordt toegepast, en de hiervoor geldende licentievoorwaarden vindt u hier. De licentievoorwaarden voor de Open Source Software voor de betreffende in de Homematic IP App toegepaste bestanddelen van deze software prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden, voor zover deze bestanddelen worden gebruikt in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.